Språk

 

Rådgiverteamet

Skolen har flere rådgivere og andre hjelpetjenester som har til oppgave å hjelpe deg på ulike områder. Du kan ta kontakt direkte med rådgiver, eller du kan snakke med din kontaktlærer som kan hjelpe deg videre. Ikke nøl med å ta kontakt.  Ingen problem er for små for oss!

 

Rådgivere:

 

Karriereveileder: Kathrine Bangsund Green

Kathrine kan gi råd og veiledning i forhold til:

 • Problemer i livet som gjør at du får vansker med skolemotivasjonen
 • Fravær
 • Lånekassen (stipend og lån)
 • Yrke og utdanning
 • Skole- og fagvalg
 • Videre studier

Pedagogisk psykologisk tjeneste PP-rådgiver: 

PP-rådgiver skal hjelpe elever, foreldre, lærere og skoleledelsen i forhold til:

 • Fagvansker (f.eks. store lese- og skrivevansker, matematikkvansker, språk- og talevansker)
 • Nedsatt funksjonsevne/funksjonshemning
 • Psykiske vansker
 • Konsentrasjonsvansker
 • Mobbing
 • Klassemiljø

PP-tjenesten samarbeider med, og henviser til, andre hjelpetjenester utenfor skolen når det er behov for det.

Oppfølgningstjenesten ved Solveig Methi

Solveig Methi er OT-leder.Hun gir veiledning og råd i forhold til:

 • videre opplæring eller arbeid for de som ikke begynner på/avbryter videregående opplæring.

OT skal gi tilbud om aktivitet (opplæring/jobb) for alle i alderen 16-21 år som ikke er i videregående opplæring. OT samarbeider med NAV.

 

Spesialpedagog Toril Steinsvik

Spesialpedagogen arbeider med tilrettelegging for elever med spesielle behov.

Toril kan hjelpe deg i forhold til fagvansker og hvis du f.eks. har spesielle behov i forhold til prøver og eksamener.

 

Minoritetsrådgiver Farid Shariati

 Farid har spesiell kompetanse om problemstillinger knyttet til tvangsekteskap, negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold.

Han bidrar både med konkret rådgivning og oppfølging i enkeltsaker, og med kompetanseheving av skolens ansatte og det offentlige hjelpeapparatet.

 

Hvordan får du kontakt?

Rådgiverne har kontor i administrasjonsfløya. Du finner oppslag på døra om deres kontortid. Du kan også sende e-post til dem, ringe eller sende SMS. Alle rådgivere/hjelpetjenester har taushetsplikt. Dersom det er hensiktsmessig og du tillater det, samarbeider rådgivningsteamet for å gi deg best mulig hjelp.

Kontaktperson

Karrièreveileder
78 96 36 51
Toril Steinsvik
78 96 36 69
Farid Shariati
78 96 37 71
78 96 36 25